od roku 1990

VALLO Ján, Mons. Mgr. (*28.3.1957)

narodil sa 28. marca 1957 v Žiline. Pochádzal z Bytče. Teologické štúdiá ukončil na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1986. Na svoje prvé kap­lánske miesto nastúpil v Trenčíne. V roku 1989 sa stal kaplá­nom v Kysuckom Novom Meste. Do Diviak nad Nitri­cou prišiel vo februári roku 1990 a pôsobil tu do novembra toho istého roku. Po mnohých rokoch prišiel do farnosti mladý kňaz. Za toto krátke obdobie si získal mimoriadnu priazeň svojich veriacich. Z Diviak odišiel do Konskej, kde pôsobil do roku 2003. V roku 2000 bol vymenovaný za titulárneho dekana. Od roku 2003 – 2013 pôsobil ako dekan v Tepličke nad Váhom. Od roku 2013 je správca farnosti Trenčianska Teplá.

BÔRIK Róbert, SVD (*16.8.1927 †18.1.2015)

Narodil 16. 8. 1927  v Niederleis, Rakúsko.

Do SVD vstúpil v roku 1947. Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1960 v Gnieznie, Poľsko. Večné sľuby skladal 14.4.1962 na fare v Pogorzelej-Olszanke. Za socializmu pracoval aj na rôznych miestach vo výrobe. V roku 1968 odišiel do Rakúska, kde pôsobil 21 rokov. Na Slovensko sa vrátil v marci 1990. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Belej, potom niekoľko mesiacov v Terchovej. V novembri 1990 bol preložený za správcu farnosti do Diviak nad Nitricou, kde bol do leta 1991. Veriaci si ho obľúbili, lebo bol starostlivým duchovným otcom. Odtiaľ bol preložený za farára do Drážoviec pri Nitre. V roku 1992 prišiel do Misijného domu Matky Božej do Nitry, kde pôsobil ako provinciálny ekonóm do roku 1995. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako správca farnosti v Svätoplukove. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako  duchovný u  sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2006 bol na zaslúženom odpočinku v Nitre. Zomrel 18. januára 2015 a pochovaný bol 22. januára 2015 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

MAJTÁN Pavol (*6.1.1941)

narodil sa 6. januára 1941 v Kolároviciach, kňazskú vysviacku prijal 28. júna 1964.  Bol kňazom Rožňavskej diecézy. V rokoch 1964 – 67 bol kaplánom vo Velikej nad Ipľom, v rokoch 1964 – 66 bol na vojenskej prezenčnej službe. V roku 1967 bol dočasným správcom farnosti v Jelšave, potom v rokoch 1967 – 68 kaplánom v Lučenci a Smolníku. V rokoch 1968 – 71 kaplánom v Divine. V rokoch 1971 – 73 mu bol odobratý štátny súhlas pre výkon duchovnej činnosti a pracoval ako robotník v civilnom zamestnaní. Od roku 1973 už ako kňaz Nitrianskej diecézy bol kaplánom v Čiernom pri Čadci, v roku 1974 v Kysuckom Novom Meste. Správcom farnosti v Hornom Vadičove sa stal v roku 1974 a pôsobil tu do roku 1981, keď sa stal farárom v Rosine. Túto farnosť spravoval do roku 1987, kedy bol preložený do Makova, kde pôsobil do roku 1991. V tom istom roku ho preložili do Diviak nad Nitricou, kde pôsobil do roku 1992. Po vyše ročnom pôsobení v Diviakoch ho preložili do Svinnej. Od roku 2005 je na odpočinku vo Veľkej Hradnej.

 

MAZÚCH Pavol, PaedDr. ThLic. (*14.1.1966)

narodil sa 14. januára 1966 v Žiline. Pochádza z Veľkého Rovného. Po maturite na gymnáziu v Bytči bol prijatý na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Po jej skončení bol 17. júna 1989 vysvätený za kňaza. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Čadce. V rokoch 1989 – 90 bol na vojenskej základnej službe. Potom sa stal do roku 1991 kaplánom v Novákoch. Z Novák bol preložený za kaplána do Pruského, kde pôsobil do roku 1992. 10. augusta 1992 sa stal farárom v Diviakoch nad Nitricou. S účinnosťou od 1. januára 1995 bol vymenovaný za dekana Rudnianskeho dekanátu. Možno povedať, že bol kňazom, ktorý sa aktívne venoval mládeži, ktorá našla svoj druhý domov na fare. Vo farnosti začali pôsobiť dva mládežnícke zbory pri farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou a vo filiálnom kostole v Diviackej Novej Vsi. V obciach farnosti sa začala rozvíjať spolková činnosť a bola ustanovená farská rada. Pozoruhodne sa zvýšila návštevnosť bohoslužieb, a to najmä mladými ľuďmi, ktorých býva často viac ako starších. Za jeho pôsobenia bol opravený farský kostol, v ktorom bola vykonaná rekonštrukcia elektrického vedenia, následne nové vymaľovanie kostola, zreštaurovanie oltárov, sôch a krížovej cesty. Bol zakúpený nový organ a nové lavice z dubového dreva. Okolie kostola bolo vydláždené novou zámkovou dlažbou. Farská budova bola zreštaurovaná pre súčasné potreby fary, vrátane bytu pre kaplána. Pre filiálny kostol v Diviackej Novej Vsi bol zakúpený starší organ, ktorý po rekonštrukcii spĺňa všetky podmienky pre liturgické slávenia. Pre tento kostol dal v roku 1994 odliať v Košiciach nový zvon Najsvätejšej Trojice. Za jeho pôsobenia bola v marci roku 1999 vykonaná kanonická vizitácia nitrianskym pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom. V tom istom roku bol menovaný za člena rady SSV. V rokoch 2002 – 2013 pôsobil ako farár v Kysuckom Novom Meste. V roku 2013 je dekanom v Považskej Bystrici. Od roku 2022 je farským administrátorom v Považskej Bystrici – Svätej rodiny.

 

PETREK Jozef, Mgr. (*3.7.1965)

narodil sa 3. júla 1965 v Čadci. Za kňaza bol vysvätený 17. júna 1989. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Bošian. Potom bol od r 1989 – 1991 kaplánom v Krásne nad Kysucou. Od roku 1991 bol kaplánom v Žiline. V rokoch 1991 – 1992 sa stal správcom farnosti Janíkovce. Od roku 1992 – 2002 správcom farnosti Košeca. Od roku 2002 pôsobil ako kňaz vo farnosti Diviaky nad Nitricou. Od 1.7.2012 sa stáva správcom farnosti Selec.

KAŠTAN Peter, Mgr. (*4.7.1976)

narodil sa 4. júla 1976 v Žiline. Pochádza z Kolárovíc (odtiaľ pochádza aj bývalý správca farnosti vdp. Pavol Majtán). Kňazskú vysviacku prijal 2.9.2000 v Pruskom a primičnú omšu odslúžil 3.9.2000 v Kolároviciach. Bol kaplánom v Čadci v r. 2000 – 2002 a v r. 2002 – 2003 v Bošáci. V roku 2003 sa stal správcom farnosti Žabokreky pri Nitre. Od 1.7.2012 sa stáva správcom farnosti Diviaky nad Nitricou. Počas doterajšieho pôsobenia dal v roku 2015 postaviť pred kostolom v Diviackej Novej Vsi kaplnku Lurdskej Panny Márie. V tom istom roku zabezpečil nové plynové kúrenie v kostole v Diviakoch a v nasledujúcom roku v Diviackej Novej Vsi. V roku 2017 zabezpečil nový nábytok z masívu do sakristie, v sakrisitii dal novú dlažbu a vymeniť kompletnú elektroinštaláciu, vydláždiť chórus. Vo filiálnom kostole zreštaurovať oltáre. V roku 2020 sa vymenil šindeľ na farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou a krytina na strieške na strieške medzi vežami a strieške pri hlavnom vstupe do kostola. V Diviackej Novej Vsi sa koncom roka 2020 začala generálna oprava organu. Vymenil sa aj mech, ktorý bol už v dezolátnom stave. Pri farskom kostole bola osadená socha Krista Kráľa. V Diviackej Novej Vsi dal osadiť misijný kríž, pri príležitosti misii, ktoré mali byť v roku 2020, ale z dôvodu pandémie sa misie odložili o dva roky. Od roku 2019 do roku 2022 prebiehala kompletná výmena dreveného šindľa na farskom kostole. V roku 2023 sa spravil náter strešnej krytiny na kaplnke na Mačove.