História farnosti

Pri vydaní knihy o histórii Farnosti Diviaky nad Nitricou a Diviackej Novej Vsi od vdp. Pavla Mazúcha a vdp. Kazimíra Divékyho s kolektívom, Mons. Ján Chryzostóm kardinál Korec napísal:

 

S radosťou a obdivom

 

S obdivom a opravdivou radosťou sledujem, ako sa takmer po celom našom Slovensku prebudil záujem o historické korene nášho národného, kultúrneho, náboženského a cirkevného života. Dá sa povedať, že takmer v každej obci, meste, v každej farnosti sa nájdu ľudia, ktorí spúšťajú olovnicu  poznania o našej minulosti stále hlbšie do histórie a objavujú prvé písomné záznamy o významných osobnostiach, ktoré sa narodili alebo ktoré pôsobili na danom mieste. Tento záujem o historické korene Slovenska je už prejavom krásneho slovenského a veriaceho vedomia, je prejavom veľmi odôvodnenej a peknej hrdosti našich ľudí a je podnetom najmä pre mládež, aby si pestovala ešte hlbšiu hrdosť na starobylosť národa a na požehnané pôsobenie Cirkvi aj u nás na Slovensku. Tento záujem o historické korene nášho života na Slovensku je o to vzácnejší, že sa objavil po dlhých desaťročiach útlaku národného i náboženského života, v ktorom sa ateistický režim úporne usiloval znehodnotiť naše dejiny a vykoreniť z vedomia našich ľudí akékoľvek spomienky na našu stáročnú, ba tisícročnú kresťanskú minulosť.

S týmito myšlienkami prijímam aj novú publikáciu o obci a farnosti Diviaky nad Nitricou. Táto farnosť má naozaj stáročnú históriu, ktorá slúži na česť Nitrianskej diecéze i celému Slovensku. Je to obec a farnosť starobylá, jej korene siahajú do čias okolo roku 1100, i keď písomné zmienky sú o niečo neskoršie. Zvláštnou cennosťou je románsky kostol Všetkých svätých. Ale aj ostatné údaje, uvedené v publikácii sú vzácne, vzbudzujú úctu a radosť z bohatého života v minulosti až po dnešok.

Keď sa teším z obetavosti tých, ktorí túto knihu pripravili a keď všetkým za ich obetavosť ďakujem, chcem vyjadriť aj želanie, aby táto kniha prebúdzala lásku k Cirkvi a k nášmu Slovensku v celej farnosti a v každom čitateľovi a aby bola povzbudením pre každého z nás robiť s láskou a obetavo pre to, aby sa život Cirkvi a Slovenska stále rozvíjal v duchu evanjelia a to v našej vzájomnej spolupráci pre dobro všetkých. V tomto duchu všetkých autorov a čitateľov pozdravujem a žehnám!

Váš Ján Ch. kard. Korec