Lektori

Modlitba lektora

Všemohúci Bože,

ty si ma pozval k službe lektora,

požehnaj ma,

aby som zreteľne prednášal(a)

slová Svätého písma

a svojím životom svedčil(a) o tom,

čo ústami prednášam.

Amen.

 

alebo:

 

Všemohúci Bože,

ty si ma prijal do služby lektora,

požehnaj ma,

aby som jasne čítal(a)

slová Svätého písma

a podľa nich aj žil(a).

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Pravidlá pre lektorov

Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)

    Treba dbať (najmä v nedeľu) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes).

    Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári; upraviť sa.

    Je vhodné ešte pred začatím omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.

    Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony.

    Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor vyjde z lavice a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.)

    Kto číta druhé čítanie, prichádza k ambone počas posledného opakovania responzória.

    Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami.

    Po príchode k ambone sa upokojí, uvedomí si, čo ide robiť. Môže si v duchu povedať prosbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu.”

    Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu.

    Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !

    Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlas,zreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.

    Pri čítaní načim dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.

    Nadpis Čítanie z knihy …  a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.

    Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.

    Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.

    Ak lektor má svoje miesto blízko ambony (bod 5) a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.

Služba lektora pri slávení svätej omše

  1. Čo by mal vedieť ten, kto chce čítať v liturgii Božie slovo … 
  2. a) zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála (III. typické vydanie)

Čítanie Božieho slova a jeho výklad 

  1. Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľu­du, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje Evanjelium.

Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Hoci v čítaniach zo Svätého písma sa Božie slovo obracia na všetkých ľudí všetkých čias a hoci je im zrozumiteľné, jeho väčšia zrozumiteľnosť a účinnosť sa ešte podporuje živým výkladom, to jest homíliou, ktorá je časťou liturgického úkonu. 

  1. Liturgia slova nech sa slávi tak, aby napomáhala meditáciu, preto rozhodne sa treba vyvarovať každej forme náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu sa. Na to sú vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého Božie slovo srdcom prijíma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto chvíle posvätného ticha sa vhodne môžu zachovať po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie.
  1. V slávení omše s ľudom, čítania sa majú vždy prednášať z ambony.
  1. Povinnosť prednášať čítania podľa tradície nie je predsednícka, ale služobná. Čítania preto prednáša lektor, Evanjelium však zvestuje diakon alebo iný kňaz. Ak však nie je prítomný diakon alebo iný kňaz, číta Evanjelium sám celebrujúci kňaz; aj keď chýba iný schopný lektor, celebrujúci kňaz prednáša aj ostatné čítania.

Po jednotlivých čítaniach, ten, čo číta, prednesie aklamáciu na ktorú zhromaždený ľud odpoveďou vzdá česť Božiemu slovu, ktoré prijal s vierou a vďačným duchom.

Služba ustanoveného lektora a akolytu

  1. Lektor je ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia. Môže predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a – keď niet žalmistu – aj žalm medzi čítaniami.

Lektor má určenú úlohu (porov. č. 194-198) pri slávení Eucharistie a plní ju aj vtedy, keď sú prítomní vysvätení posluhujúci.

(Vysvetlenie: “Ustanovený lektor” – jedná sa o lektora, ktorý je ustanovený biskupom na túto službu.)

Ostatné služby

  1. Ak chýba ustanovený lektor, treba určiť iných laikov na prednášanie čítaní Svätého písma, dobre pripravených túto službu plniť dôstojne, vhodne a horlivo, aby u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní sa vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň.

Liturgia Slova

  1. Po modlitbe dňa si všetci sadnú. Kňaz môže niekoľkými slovami uviesť veriacich do liturgie slova. Lektor zatiaľ ide k ambone a prednesie prvé čítanie z lekcionára, ktorý tam treba položiť už pred omšou. Všetci počúvajú čítanie. Na konci povie lektor aklamáciu: Počuli sme Božie slovo a všetci odpovedia: Bohu vďaka.

Po čítaní sa môže vhodne zachovať chvíľka ticha, aby prítomní mohli pouvažovať nad tým, čo počuli.  

  1. b) z Obežníka Nitrianskej diecézy č. 3/1994:

Ten, kto verejne v kostole číta Sv. písmo, musí ho čítať tak, aby poslucháči poznali posvätnosť Božieho slova. Neslobodno zveriť čítanie lekcií niekomu, kto to nedokáže zrozumiteľne, jasne a s patričným dôrazom prečítať. Je potrebná výchova lektorov, nielen čo sa týka techniky čítania, ale i obsahu. Nemôže čítať lekciu ten, kto si ju vopred neprečítal. O jeho schopnostiach sa kňaz musí presvedčiť.

Lektori v Diviakoch nad Nitricou

Miroslava Oršulová, Veronika Oršulová, Marta Tkáčová, Daniela Chlupková, Ján Sobota, Anna Čechová, Beáta Badáňová, Petra Vavrová, Anna Kováčová, Stanislava Šimková, Denisa Svitková, Zuzana Jankeje, Tomáš Oršula, Matúš Hagara, Tobiáš Hurtiš, Timotej Hurtiš, Adam Beseda, Lukáš Sobota

 

Lektori v Diviackej Novej Vsi

Ivan Kohút, Matúš Kohút, Zdenko Kováč, Klára Laginová, Katarína Laginová, Marko Mikulášik, Eva Kiabová, Karolína Pročková, Mária Kunešová, Pavlínka Vavrová