Kapláni

BERNÁTOVIČ Michal OFM — pôsobil v Diviakoch nad Nitricou v roku 1790.

NOVAK Jozef— pôsobil v Diviakoch v roku 1826.

URBÁNEK Anton (*1802 – †?)

narodil sa v roku 1802 v Teplej. Školské vzdelanie nadobudol v Trenčíne a v Nitre. V roku 1820 bol v Nitre prijatý za klerika. Filozofické a teologické štúdiá skončil s výborným prospechom. Vysvätený bol v roku 1828. Jeho prvé kaplánske miesto bolo v Diviakoch nad Nitricou, kde účinkoval až do roku 1830, keď bol preložený do Skačian a v roku 1831 do Teplej, kde pôsobil ešte v roku 1837.

POKORNÝ Anton (*8.11.1805 – †?)

narodil sa 8. novembra 1805 v Žiline. Školy navštevoval v Žiline a v Bratislave. V roku 1822 roku bol prijatý za klerika v Nitre a od roku 1828 pokračoval v Budapešti. V novembri 1828 prijal kňazskú vysviacku. Po vysviacke bol kaplánom v Kysuckom Novom Meste. Od roku 1830 do roku 1834 bol kaplánom v Diviakoch nad Nitricou. Hovoril slovensky a čiastočne nemecky. Dôsledne si plnil svoje kaplánske povinnosti, viedol dobrý život s príkladným správaním. V roku 1834 sa stal farárom v Čavoji.

TÓTH František (*1810 – †?)

narodil sa v roku 1810 v Holíči. Bol to zeman, ktorý pochádzal zo Skalice. Stredné školy navštevoval v Trnave. V roku 1820 bol prijatý za klerika Nitrianskej diecézy. Filozofiu skončil v Nitre. Mal dobré študijné výsledky, a tak ho poslali na teologické štúdiá do Budapešti. Tam ochorel a prerušili mu štúdiá. Uzdravil sa a vrátil sa dokončil teológiu. Bol dobre vzdelaný v nemeckej reči. Vysvätený bol v roku 1834 a na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil do Kostolnej Vsi. Po smrti tamojšieho farára sa tam stal administrátorom až do 8. decembra 1834. Potom odišiel do Diviak Nad Nitricou, kde bol kaplánom 20 mesiacov. V roku 1836 bol kaplánom v Novákoch a od roku 1863 bol špirituálom v nitrianskom seminári. Farárom v Rybanoch sa stal v roku 18 79.

BALVON Ondrej (*1808 – †29.6.1849)

narodil sa v roku 1808 vo Vieske. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trenčíne, filozofiu v Nitre a teológiu v trnavskom seminári. Za kňaza ho vysvätili v roku 1832 a jeho prvé kaplánske miesto bolo Zliechov. Po tri a polročnom účinkovaní na tejto fare sa dostal v roku 1835 do Bošian, v roku 1838 do Diviak nad Nitricou, kde pôsobil až do roku 1842, kedy bol preložený do Beluše a v roku 1846 krátko do Valaskej Belej. Z Valaskej Belej prišiel do Nitry, kde sa už aj v predchádzajúcich rokoch liečil a častejšie zdržiaval. Bol literárne činný. Uverejnil Ódu na biskupa Vuruma a vydal knižku, v ktorej uverejnil sobášne kázne aj príležitostné kázne iných kňazov. Bol národne orientovaný a podporoval históriu Slovákov. Zomrel 29. júna 1849 v Nitre.

ANDROVICH Anton (*7.12.1810 – †?)

Androvič Anton — Narodil sa 7. decembra 1810 vo Fačkove. Stredné školy navštevoval v Györi, v Magyarovári a v Budíne. V roku 1827 bol prijatý do seminára Nitre, kde bol po skončení štúdia v roku 1833 vysvätený. Nasledovali kaplánske miesta v Chlievanoch, v Beluši a v Nemšovej. V roku 1841 prišiel za kaplána do Diviak nad Nitricou, kde pravdepodobne pôsobil tri roky. Schematizmus z roku 1859 ho už neuvádza.

KAVECZ Štefan (*7.8.1817 – †4.4.1871)

narodil sa 7. augusta 1817, vysvätený bol 5. augusta 1841. V Diviakoch nad Nitricou bol kaplánom v roku 1844. Schematizmus z roku 1858 ho na strane 85 uvádza ako farára v Skalitom, kde aj zomiera.

CZERNY Michal (*28.9.1820 – †?)

narodil sa 28. septembra 1820, vysvätený bol 2. augusta 1844. Kaplánom v Diviakoch nad Nitricou bol v roku 1844. V roku 1859 bol farárom v Lutiš. Farárom v Krásne bol v roku 1879.

RAKOVSKÝ Imrich (*26.10.1825 – †?)

narodil sa 26. októbra 1825, vysvätený bol 12. novembra 1848. Päť mesiacov bol prebundátom katedrálneho kostola. Kaplánom v Diviakoch nad Nitricou bol v roku 1850. Kaplánom v Turni bol v roku 1859 a farárom v Soblahove v roku 1879.

UČNAJ Štefan (*15.1.1882 –  †15.12.1897)

Ucsnay Stephanus, narodil sa 15. januára 1822. Kňazskú vysviacku prijal 6. augusta 1845. V roku 1858 sa stal Kaplánom v Diviakoch nad Nitricou. Pri slávnostnej posviacke školy 13. októbra 1857 povedal slávnostnú kázeň. Administrátorom farnosti sa stal po smrti J. Ďurču od novembra 1861 do septembra 1862. Schematizmus z roku 1859 ho už uvádza ako farára v Hornom Srní, kde pôsobil až do svojej smrti.

KUNICKÝ Jozef (*1842 – †10.10.1911)

narodil sa v roku 1842 v Hlohovci v Nitrianskej župe. Vysvätený bol v roku 1865. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil do Diviak nad Nitricou. V roku 1869 hol kaplánom v Skačanoch. Prosynodálne skúšky zložil v roku 1870. V roku 1872 sa stal farárom v Horných Vesteniciach. V roku 1886 bol vymenovaný za riadneho dekana.

MOLNÁR Alojz (*25.5.1842 – †29.8.1920)

narodil sa 25.5.1842 v Dlhej nad Váhom v Nitrianskej župe, vysvätený bol v roku 1868. Na prvé kaplánske miesto nastúpil v Malej Udiči. V roku 1869 prišiel za kaplána do Diviak nad Nitricou, kde pôsobil do roku 1871, keď bol menovaný za administrátora v Čavoji. V roku 1872 bol v Kližskom Hradišti. V roku 1873 bol vymenovaný za študijného prefekta v kňazskom seminári v Nitre. V roku 1876 sa stal vicerektorom seminára a obhájil doktorát z teológie. V tomto roku bol vymenovaný za konzistoriátneho advokáta. V roku 1885 sa stal farárom v Nitrianskom Krásne a súčasne bol vymenovaný za dištriktuálneho sekretára. Zomrel 29. augusta 1920 ako farár v Krásne v 78 roku života a 52 roku kňazstva.

SCHWERTSIG Anton (*12.5.1854 – 12.5.1920)

Schwertsig Antonius, narodil sa v roku 1842 v Nitrianskom Pravne. Vysvätený bol v roku 1871 a vtedy sa stal kaplánom v Bošanoch a v Diviakoch nad Nitricou. V roku 1873 bol vymenovaný za profesora na gymnáziu v Nitre. Za študijného prefekta a profesora seminára bol vymenovaný v roku 1876. V seminári prednášal hebrejčinu a gréčtinu, biblickú archeológiu, hermeneutiku, apológiu a exegézu. V roku 1884 sa stal riaditeľom priemyselnej školy v Nitre. Od roku 1891 bol farárom v Jarku, kde 12. mája 1920 v 75. roku života a v 49. roku kňazstva zomiera.

JESENSKY Alojz (*1848 – †13.1.1921)

Jeszenszky Aloysius. V Diviakoch nad Nitricou bol kaplánom v rokoch 1872 — 1874, kedy sa stal v tejto farnosti administrátorom do roku 1875.

BEZÁK Štefan (*6.5.1851 – 1.3.1913?)

narodil sa v roku 1851 a kňazskú vysviacku prijal v roku 1876. V roku 1879 bol administrátorom v Rybanoch. V Diviakoch nad Nitricou bol kaplánom v roku 1880.

TRÚCHLY Štefan  (*1856 – †29.4.1904)

Schematizmus z roku 1879 ho uvádza ako študenta 2. ročníka teológie v nitrianskom seminári. Kaplánom v Diviakoch nad Nitricou bol v roku 1882.

KARDOSS Karol (*1862 – †2.4.1922)

narodil sa v roku 1862 v Mednom v Trenčianskej župe. Vysvätený bol v roku 1884 a na prvé kaplánske miesto prišiel do Diviak nad Nitricou, potom v roku 1885 do Pruského, v roku 1886 do Ilavy, v roku 1889 do Beluše. Farárom v Hrnčiarovciach sa stal v roku 1895. Súčasne bol vymenovaný za dištriktuálneho sekretára. V roku 1929 bol už ako čestný dekan penzionovaný

TESZELSKÝ Jozef (*1862 – †2.4.1922)

narodil sa v roku 1862 v Pruskom, vysvätený bol v roku  1884. Po vysviacke nastúpil za kaplána do Diviak nad Nitricou a odtiaľ po roku pôsobenia odišiel do Skačian. V roku 1886 bol v Pohraniciach a potom sa stal kaplánom a katechétom v Nitre. V roku 1891 bol vymenovaný za študijného prefekta vo veľkom seminári, kde sa stal súčasne profesorom teológie a doktorom teológie. V roku 1892 bol vymenovaný za farára vo Veľkej Bytči, kde sa v roku 1898 stal dekanom a zároveň dištriktuálnym školským inšpektorom. Zomrel ako emeritný dekan a farár v Bytči 2. apríla 1922 v 60. roku života a 38. roku kňazstva.

HEVERA Ján (*1863 – †4.2.1916)

narodil sa v roku 1863 v Želiezovciach, vysvätený bol v roku 1886. Kaplánom bol v Lietave, v roku 1887 v Rajci. V Diviakoch nad Nitricou bol kaplánom v roku 1888, odkiaľ odišiel do Nitry Dolné

mesto. Prosynodálne skúšky zložil v roku 1893. Potom bol v roku 1906 vymenovaný za farára v Skale nad Váhom. Tu sa stal zástupcom deka- na a školským inšpektorom pre základné školy. V roku 1909 bol vymenovaný za riadneho zástupcu dekana. V roku 1913 sa stal farárom v Beckove, Zomrel 4. februára 1916.

FERENYI František (*1860 – †18.5.1932)

narodil sa v roku 1860 v Pruskom, vysvätený bol v roku 1883. Po vysviacke prišiel za kaplána do Slatiny nad Bebravou, v roku 1888 do Skačian a v roku 1889 sa stal kaplánom v Diviakoch nad Nitricou. Ešte v tom istom roku sa stal kaplánom v Dubnici. V roku 1891 bol vymenovaný za kurátora väzenskej služby v Ilave. V roku 1899 sa stal kurátorom vo väznici v Leopoldove. Po niekoľkoročnej službe vo väzniciach bol vymenovaný v roku 1900 za vojenského kaplána v Bratislave. V roku 1902 ho vymenovali za vojenského kurátora v Bratislave. Pápežským kaplánom — monsignorom sa stal v roku 1913. Superiorom pre službu v armáde sa stal v roku 1918. Po politických zmenách a vzniku Československa bol penzionovaný, stal sa pomocným duchovným v Beluši, kde bol od roku 1920 administrátorom. Od roku 1921 bol pomocným duchovným v Ilave a administrátorom v Košeci. Zomrel 18. mája 1932 v 72. roku života a 49. roku kňazstva.

POTOČIAR Alojz, Mgr.  (*10.5.1970)

narodil sa 10. mája 1970 v Čadci. Strednú školu skončil maturitou v Čadci. Bol prijatý do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde v rokoch 1992 98 študoval filozofiu a teológiu. Po skončení štúdia bol 27. júna v Korni na Kysuciach vysvätený na kňaza. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil v Diviakoch nad Nitricou, kde si v roku 1998 vykonával aj diakonskú prax. Táto farnosť dostala po 109 rokoch opäť kaplána. Obetavo pracoval najmä s mládežou, združujúcou sa v Združení kresťanskej mládeže, miništrantami a mládežníckymi speváckymi zbormi farnosti. Bol výborným pomocníkom správcu farnosti, ktorý bol aj dekanom Rudnianskeho dekanátu. V roku 2000 sa stal kaplánom v Žiline a v roku 2001 kaplánom v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 2002 do 2010pôsobl ako farár na Zliechove. Od 1.júla 2010 sa stal správcom farnosti Horné Vestenice. V roku 2013 dokončil výstavbu kostola v Nitrici.

V roku júli 2023 odchádza do farnosti Horná Súča.

STENCHLÁK Róbert, PaedDr. (*4.8.1973)

narodil sa 4. augusta 1973 v Čadci. Stredné odborné učilište služieb skončil s maturitou v Čadci.. Bol prijatý do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde študoval v rokoch 1992 – 1998 . Po skončení štúdia bol 27. júna 1998 v Korni na Kysuciach vysvätený na kňaza. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil v Oščadnici. Po krátkom čase bol preložený za kaplána do Rajca, kde pôsobil desať mesiacov. Od 1. júla 1999 pôsobil ako kaplán v Bánovciach nad Bebravou. V našej farnosti sa stal kaplánom 1. júla 2000. V roku 2001 sa stal správcom farnosti Nitrianske Rudno. Od roku 2005 výpomocný duchovný Cabaj-Čápore. V rokoch 2008 – 2009 výpomocný duchovný v Nitre – Šindolke a od roku 2009 výpomocný duchovný v Komjaticiach. V súčasnosti je správca farnosti Valaská Belá. Od roku 2023 sa stáva aj riaditeľom ZŠ v Čavoji.

TURZA Pavol, ThDr. (*7.6.1977)

narodil sa 7. júna 1977 v Považskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 2001. Na kaplánske miesto nastúpil do Kysuckého Nového Mesta. V Diviakoch nad Nitricou pôsobil ako kaplán od 1. júla do 30. augusta 2003.  V rokoch 2003 – 2004 kaplán v Trenčíne. Od 2004 kaplán v Čadci – Kýčerke. V rokoch 2007 – 2008 kaplán vo farnosti Konská. Od roku 2008 – 2015 je administrátorom farnosti Žilina – Hájik. Od roku 2015 do roku 2019 je farárom v Ladciach. Počas tohto obdobia bol školským dekanom Dekanátu Ilava. Od roku 2019 je farárom v Považskom Podhradí.