farnosť

Diviaky nad Nitricou

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:        

SK19 0900 0000 0000 6650 0630

 

V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia kaplnky na Mačove

Vstal som zmŕtvych a som, Otče, stále s Tebou

Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi.

             Po Evanjeliu sa vkladá do sv. omše požehnanie popola a značenie popolom. Úkon kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza značenie popolom. V tento deň sa zdržiavanie sa mäsitého pokrmu nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Zákon pôstu od jedla zaväzuje plnoletých až do šesťdesiateho roku života.

Pozvánka na púť do Francúzska

Požehnanie domov laikmi v období Zjavenia Pána (Troch kráľov) – text (na stiahnutie klikni na ikonu pdf)

Požehnané Vianočné sviatky Vám praje farnosť Diviaky nad Nitricou

Spoločná svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v pondelok 18.12.2023 od 17:00 – 18:00 hod. v oboch kostoloch.

Adventný veniec vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou

Adventný veniec vo filiálnom kostole v Diviackej Novej Vsi

Adventná aktivita pre deti v Diviakoch nad Nitricou

Adventná aktivita pre deti v Diviackej Novej Vsi

Milión detí sa modlí ruženec. Do celosvetovej aktivity sa zapojili aj deti z Diviak nad Nitricou a z Diviackej Novej Vsi
V sobotu 14.10. otec biskup Peter Beňo vyslúžil v našej farnosti sviatosť birmovania. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu slávnosti.

V piatok 13.10.2023 bude vo farskom kostole stretnutie všetkých birmovancov o 18:00 hod. Na toto stretnutie si birmovanci prinesú kartičku zo sv. spovede, kartičku z upratovania kostola a kartičku so svätými omšami. Na stretnutí ich odovzdajú a dostanú birmovný lístok, ktorý si so sebou prinesú do kostola na birmovku.

Ak je to možné nech sa zúčastnia aj birmovní rodičia.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v  sobotu 14.10.2023 o 10:30 hod. vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou

Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Dp. František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdia absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viaceých diecéznych komisií.

Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom LUMEN a TV LUX v oblasti biblickej problematiky.

Okrem biblických jazykov — hebrejčiny a gréčtiny — ovláda anglický, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

 

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich mamičiek. 

Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo –  právo na život – pre všetkých. 

Tešíme sa na Vás v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave.

Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

V utorok 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Sv. omše máme v oboch kostoloch a to vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou o 18:00 hod. a v Diviackej Novej Vsi o 19:00 hod.

 

 

Bazilika Premenenia Pána na Hore Tábor

 

 

 

 

 

Premenenie Pána

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov

Vo štvrtok (8.6.) máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

Sväté omše budú spojené s Eucharistickou procesiou v Diviakoch nad Nitricou o 17:00 a v Diviackej Novej Vsi o 19:00 hod.

** Budúcu nedeľu (t.j. 7.5.) je v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí. O 9:00 v DNV a o 11:00 v Diviakoch. Z toho dôvodu je sv. omša vo farskom kostole v sobotu večer o 19:00.

** Sv. spoveď detí:

Deti z Diviak budú mať sv. spoveď v sobotu o 8:00 a po nej nácvik.

Deti z DNV majú sv. spoveď v sobotu o 10:00 a po nej nácvik.

** Sv. spoveď rodičov a príbuzných:

* Pred sv. omšami v pondelok, utorok a stredu.

* Vo štvrtok bude adorácia, počas ktorej budem spovedať. Vo farskom kostole od 18:00 a v DNV od 19:00.

Vstal som zmŕtvych, a som, Otče, stále s Tebou. Aleluja.