farnosť

Diviaky nad Nitricou

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:        

SK19 0900 0000 0000 6650 0630

 

Milión detí sa modlí ruženec. Do celosvetovej aktivity sa zapojili aj deti z Diviak nad Nitricou a z Diviackej Novej Vsi
V sobotu 14.10. otec biskup Peter Beňo vyslúžil v našej farnosti sviatosť birmovania. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu slávnosti.

V piatok 13.10.2023 bude vo farskom kostole stretnutie všetkých birmovancov o 18:00 hod. Na toto stretnutie si birmovanci prinesú kartičku zo sv. spovede, kartičku z upratovania kostola a kartičku so svätými omšami. Na stretnutí ich odovzdajú a dostanú birmovný lístok, ktorý si so sebou prinesú do kostola na birmovku.

Ak je to možné nech sa zúčastnia aj birmovní rodičia.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v  sobotu 14.10.2023 o 10:30 hod. vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou

Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Dp. František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdia absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viaceých diecéznych komisií.

Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom LUMEN a TV LUX v oblasti biblickej problematiky.

Okrem biblických jazykov — hebrejčiny a gréčtiny — ovláda anglický, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

 

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich mamičiek. 

Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo –  právo na život – pre všetkých. 

Tešíme sa na Vás v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave.

Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

V utorok 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Sv. omše máme v oboch kostoloch a to vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou o 18:00 hod. a v Diviackej Novej Vsi o 19:00 hod.

 

 

Bazilika Premenenia Pána na Hore Tábor

 

 

 

 

 

Premenenie Pána

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov

Vo štvrtok (8.6.) máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

Sväté omše budú spojené s Eucharistickou procesiou v Diviakoch nad Nitricou o 17:00 a v Diviackej Novej Vsi o 19:00 hod.

** Budúcu nedeľu (t.j. 7.5.) je v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí. O 9:00 v DNV a o 11:00 v Diviakoch. Z toho dôvodu je sv. omša vo farskom kostole v sobotu večer o 19:00.

** Sv. spoveď detí:

Deti z Diviak budú mať sv. spoveď v sobotu o 8:00 a po nej nácvik.

Deti z DNV majú sv. spoveď v sobotu o 10:00 a po nej nácvik.

** Sv. spoveď rodičov a príbuzných:

* Pred sv. omšami v pondelok, utorok a stredu.

* Vo štvrtok bude adorácia, počas ktorej budem spovedať. Vo farskom kostole od 18:00 a v DNV od 19:00.

Vstal som zmŕtvych, a som, Otče, stále s Tebou. Aleluja.