farnosť

Diviaky nad Nitricou

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

Vo štvrtok (8.6.) máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

Sväté omše budú spojené s Eucharistickou procesiou v Diviakoch nad Nitricou o 17:00 a v Diviackej Novej Vsi o 19:00 hod.

** Budúcu nedeľu (t.j. 7.5.) je v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí. O 9:00 v DNV a o 11:00 v Diviakoch. Z toho dôvodu je sv. omša vo farskom kostole v sobotu večer o 19:00.

** Sv. spoveď detí:

Deti z Diviak budú mať sv. spoveď v sobotu o 8:00 a po nej nácvik.

Deti z DNV majú sv. spoveď v sobotu o 10:00 a po nej nácvik.

** Sv. spoveď rodičov a príbuzných:

* Pred sv. omšami v pondelok, utorok a stredu.

* Vo štvrtok bude adorácia, počas ktorej budem spovedať. Vo farskom kostole od 18:00 a v DNV od 19:00.

Vstal som zmŕtvych, a som, Otče, stále s Tebou. Aleluja.