Náš kostol bol zaradený do súťaže Fenix o najlepšie obnovenú národnú kultúrnu pamiatku roka na Slovensku. Prvá cena je 10 000 eur pre národnú kultúrnu pamiatku, ktorá vyhrá.

V súťaži hlasuje široká verejnosť. Každý môže hlasovať raz denne z jednej emailovej adresy. Za každý hlas budeme vďační.

Tu je odkaz, kde môžete hlasovať za náš kostol. Ďakujeme.

ODKAZ NA HLASOVANIE

 

 

 

 

 

 

Modlitba požehnania domu laikmi na Sviatok Zjavenia Pána

(Troch kráľov)

 

klikni na stiahnutie

 

 

 

 

 

11.12.2022

 

Spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu (17.12.) od 14:30 do 15:30 hod. Ak bude treba, kňazi zostanú aj dlhšie, kým sa všetci nevyspovedajú. V nedeľu pred sv. omšami sa spovedať nebude!!!

V prípade, že nestihnete sv. spoveď v našej farnosti, môžete využiť možnosť spoločnej sv. spovede v nedeľu (18.12.) vo farnosti Horné Vestenice a to v čase od 14:30 - 16:00 v Nitrici, od 16:00 - 17:00 v Horných Vesteniciach a od 14:30 - 16:00 v Dolných Vesteniciach. V pondelok (19.12.) od 17:00 - 18:00 v Nitrianskych Sučanoch a v stredu (21.12.) od 17:00 - 18:00 na Valaskej Belej.

 

 

 

 

8.8.2022

 

Dnes 8.augusta 2022 zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko vo veku 98 rokov. Informovala o tom TKKBS. O umrtí informovala aj Košická arcidiecéza. Informáciu prinášame v plnom znení:

V súvislosti s úmrtím kardinála Jozefa Tomka bude posledná rozlúčka vo vatikánskej   Bazilike sv. Petra  vo štvrtok 11. augusta o 11:00 dopoludnia.

Keďže bolo jeho želaním,  aby miesto posledného odpočinku mal v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, bude vo štvrtok prevezený na Slovensko. Uctiť pamiatku emeritného  prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Jozefa Tomka môže verejnosť v Košiciach.

Podľa liturgického harmonogramu budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte  v košickej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14. augusta od 16:00 do 21:00 a v pondelok 15. augusta  od 9:00 do 12:00 dopoludnia. Popoludní bude prenesený do  Kaplnky sv. Michala.

Pohrebné obrady v Katedrále sv. Alžbety budú v utorok 16. augusta so začiatkom o 11:00 a hlavným celebrantom bude emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian

 

3.7.2022

 

Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons. Nicola Girasoli, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie zároveň oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Do funkcie nastúpi po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi.

„Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznamuje, že Svätý Otec František vymenoval za nového apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Nicolu Girasoliho, tituálneho arcibiskupa Egnazia Appula a doterajšieho apoštolského nuncia v Peru," uvádza komuniké týkajúce sa menovania nového apoštolského nuncia na Slovensku.

Mons. Nicola Girasoli sa narodil 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia (Bari – Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva. 

Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne. 24. januára 2006 bol menovaný za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi. 29. októbra 2011 bol menovaný za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. 16. júna 2017 bol menovaný za apoštolského nuncia v Peru.

Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk. 

 

 

Vstal som z mŕtvych a som Otče stále s tebou, Aleluja.

 

 

 

 

V sobotu 09.04. bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď

od  14:00 do 15:00.

6.3.2022

Jeho eminencia Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup ruší dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši.

Spôsob prijímania Eucharistie od prvej pôstnej nedele, nechávajú slovenskí biskupi na dobrovoľnosti každého jedného prijímajúceho. Spôsob prijímania do úst aj spôsob prijímania na ruku sú platné!

12.12.2021

Predvianočná svätá spoveď v našej farnosti

Budúci týždeň v sobotu 18.12. je v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Sv. spoveď je od 10:30 - 12:00 hod. Využite prosím túto možnosť. Sv. prijímanie sa bude rozdávať priebežne, aby sa nikto nezdržiaval v kostole dlhšie, ako je nevyhnutné. Takto sa dá priestor a možnosť ďalším, ktorí budú prichádzať.

Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu

Drahí bratia a sestry.

            

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.

Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu.  Vykúpenie je oslobodením od zla.  Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom.  Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš  21, 28).

Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (Prvý  Korinťanom 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše. 

S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, ktorý začneme záväzne používať od 1. januára 2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis", ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov." Po novom bude „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov". Tento preklad je totiž bližší originálu. Vyslovením výrazu „za mnohých" pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva
o Božom služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (porovnaj Izaiáš 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých", a ponesie „hriechy mnohých".  Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.

Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rimanom 8, 32). Takisto v Druhom liste Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých" (Druhý Korinťanom 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus „vydal seba samého ako výkupné za všetkých" (Timotejovi 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v slovenčine – výraz „za mnohých", nahradil výrazom „za všetkých".

Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania
s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako výraz doplnený výkladom, „za všetkých" (porovnaj inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí
z 28.3.2001).

Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozrejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.  

Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania interpretácií, aj keď správnych,  sa  chce zdôrazniť vernosť
a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť následne, v katechéze, nie priamo
v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod.

Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej stránke (liturgia.kbs.sk).

Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (porovnaj Zjavenie 21, 2).

Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Matúš 25, 21).

Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.

 

Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska

COVID automat

Od pondelka 22.11. platí nová metodika Covid automatu v4.3. Nové opatrenia sa nachádzajú aj na stránke TKKBS. Viď odkaz: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat

Misie vo farnosti

Prežili sme týždeň misii v našej farnosti pod vedením pátra Ivana a pátra Róberta. V ich povzbudivých slovách sme mali možnosť lepšie pochopiť desatoro Božích prikázaní. Pochopiť, že poznať ich naspamäť nestačí, ale že treba podľa nich aj žiť. Spoznali sme akú veľkú lásku má Boh k nám a ako máme žiť svoj život v Bohu.  Ako nám Panna Mária ustavične pomáha, veď je Matkou ustavičnej pomoci.

    A aj keď už misie boli ukončené, musíme ich ďalej žiť vo svojom živote, vo svojich rodinách a často sa za misie modliť.

   Drahým pátrom redemptoristom patrí veľká vďaka, že prijali pozvanie do našej farnosti aj keď situácia na Slovensku nie je priaznivá, ale ako poznamenal páter Ivan na tretí krát sa to podarilo. Do tretice všetko dobré. Vďaka patrí aj sestričkám redemptoristkám, ktoré sa za tieto misie neprestajne modlili.

   Veľká vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi, ktorý pátrov redemptoristov pozval do našej farnosti a tak sme mohli tento misijný týždeň prežívať.

   Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tom, aby sa misie mohli konať v našej farnosti.

   Nesmierna vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, lebo keby toto dielo nebolo požehnané, nikdy by sa neuskutočnilo.

Úprimné pán Boh odplať!

Poďakovanie

 Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

 Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

 Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

 

 

Duchovná príprava na príchod pápeža Františka.

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 15. do 21. augusta 2021.

 

Myšlienky pápeža Františka, 15. 8.

 

„Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka.“

(Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019)

 

Myšlienky pápeža Františka, 16. 8.

 

„Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť.“

(Komentár k evanjeliu z 11. 10. 2015)

 

Myšlienky pápeža Františka, 17. 8.

 

„Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, daruje všetko”.

(Homília z 28. 2. 2017)

 

Myšlienky pápeža Františka, 18. 8.

 

„Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od domýšľavosti, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.“

(Modlitba Anjel Pána 24. 9. 2017)

 

Myšlienky pápeža Františka, 19. 8.

 

„Aj ľuďom na pokraji, ba aj ľuďom spoločensky opovrhnutých a odvrhnutých: aj im Boh ponúka svoju štedrosť.“

(Modlitba Anjel Pána 12. 10. 2014)

 

Myšlienky pápeža Františka, 20. 8.

 

„Láska svätého opáta Bernarda k Panne Márii, ktorú nazýval „Hviezdou Morskou“,  nech inšpiruje  život každého kresťana: naučme sa vidieť a volať Máriu, aby sme nepodľahli pokušeniu  e vedeli žiť z ovocia milostí darovaným nám jej synom Ježišom“.

(Generálna audiencia 20. 8. 2018)

 

Myšlienky pápeža Františka, 21. 8.

 

“Podľa príkladu svätého pápeža Pia Desiateho vás pozývam kráčať v ústrety Ježišovi Kristovi cez počúvanie jeho Evanjelia a prostredníctvom konania dobrých skutkov.“

(Generálna audiencia, 21. augusta 2019).

 

 

 

 

 

 

Počas letných prázdnin (júl, august) bude vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou  namiesto nedeľnej svätej omše o 10:30 hod. bývať svätá omša v sobotu o 19:00 hod., ktorá je s platnosťou na nedeľu. Nedeľná svätá omša o 10:30 hod. NEBUDE!!!

 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.júna 2021.

 

V nedeľu 23.5. máme Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Táto slávnosť je vyvrcholením Veľkonočného obdobia. Slávi sa na päťdesiaty deň po Pánovom zmŕtvychvstaní. Pred alelujovým veršom budeme spievať sekvenciu /5 veršov piesne Duchu Svätý príď z  neba/ a na záver sa zjednotíme v recitovaní hymnu Veni, Creator. Ten, kto sa zúčastní spoločného recitovania tohto hymnu, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

 

25.4.2021

 

Včera sa v Skalke nad Váhom vo svätyni sv. Svorada a Benedikta konala slávnostná konsekrácia nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa.

 
Hlavným svätiteľom bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Nový nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo v závere slávnosti vyslovil tieto slová:

„Chcem dnes nanovo, aj ako biskup vyznať: Pane ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A tak moje heslo „Spoznali sme Božiu lásku“ vyjadruje celý môj život. Nielen to, čo som v ňom prijal, čo prijímam, ale aj to, čo chcem ako biskup s radosťou ohlasovať: Boh je láska! Milujme ho.“

V otvorenom priestore svätyne boli prítomní aj ďalší členovia slovenského biskupského zboru, kňazi, najbližší príbuzní biskupa Petra Beňa a skupiny veriacich z miest, kde v poslednej dobe pôsobil ako farár a dekan. Pozdravný list na slávnosť zaslal kardinál Jozef Tomko.

Po svätej omši požehnali v areáli Diecéznej svätyne svätého Andreja Svorada a Beňadika nový pamätník pri príležitosti 100. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka.

 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-04/novy-nitriansky-pomocny-biskup-peter-beno-prijal-svatenie-skalka.html

 

Vstal som z mŕtvych a som Otče stále s tebou, ALELUJA

 

 

 

 

 

 

7.3.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1.2021

 

Bratislava/Nitra 29. januára (TK KBS) Pápež František menoval nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár a rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol menovaný za titulárneho biskupa Amudarského.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

Životopis

Peter Beňo sa narodil 2. 9. 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou Bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Rodičom vďačí za ľudskú i kresťanskú výchovu.

Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci, a potom v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na Bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. 9. 1996.

Postupne pôsobil na viacerých miestach - ako kaplán v Púchove (1996 - 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997 - 2002), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povola
ní (2002-2008), asistent TI Nitra (2002 - 2004), asistent TI Nitra (2004 - 2008), farár v Soblahove (2008 - 2014), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014), ako rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika (2016), ako dekan Trenčianskeho dekanátu (2018).

Pápež František ho 29. januára 2021 vymenoval za nitrianskeho pomocného biskupa.
Plynule hovorí po nemecky a rusky.

 

Rozhovor s novým pomocným nitrianskym biskupom prinášajú Katolícke noviny. Kliknite na odkaz: https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/chcem-travit-viac-casu-medzi-ludmi-nez-v-kancelarii.xhtml

 

5.1.2021

 

Dnes vo veku 90 rokov zomrel Mons. ThDr. Ladislav Belás, zoborský opát, kanonik nitrianskej diecézy a správca diecéznej knižnice.

 

 

31.december 2020

 

Z rozhodnutia vlády SR

od 01.01.2021 je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť.

Verejné bohoslužby sú do odvolania pozastavené.

Z toho dôvodu ani v našej farnosti zajtra 01.01.2021 a v nasledujúce dni nebudú sväté omše pre verejnosť. 

 

 

Za týchto krásnych anjelov pred našim farským kostolom vďačíme pánovi Petrovi Pršovi

 

 

 

Práce na strieške farského kostola

 

 

22. november 2020

 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu (na slávnosť Krista Kráľa)

 

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:

Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.

Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. Amen  

 

Slávnosť Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI v roku 1925. V porovnaní s inými slávnosťami, ktoré  slávime je mladá.  Sv. otec ju zaviedol v čase, kedy králi a kráľovstvá strácali svoj význam a postupne ich nahrádzali republiky so svojimi vládami, premiérmi a prezidentmi.

Niekto by mohol povedať:   Nebol to akýsi návrat späť???! – Vyhlásiť sviatok Krista Kráľa v dobe takýchto zmien....???

Vôbec nie... Práve naopak. Pápež tým poukázal na skutočnosť, že len my ľudia podliehame móde.... Podliehame novým trendom.... Boh žiadnym trendom nepodlieha....

 

ON  BOL   JE A  VŽDY    BUDE   KRÁĽOM...

           Alfa a Omega...   Prvý a Posledný.... – Večný...


 

 

 

15.november 2020

 

 

OD PONDELKA OPÄŤ DO KOSTOLA NA SVÄTÚ OMŠU!

 

Od pondelka 16. novembra budeme môcť opäť sláviť bohoslužby takmer v plnom počte. Konzílium epidemiológov schválilo návrh otvoriť kostoly do 50% kapacity ich priestorov.

"V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto bude vydané veľmi dôrazné upozornenie pre všetkých kňazov a veriacich, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Dôležitá je však v každom prípade táto možnosť, aj keď obmedzenej účasti," uviedol v danej súvislosti hovorca

TK KBS

Martin Kramara.

 

 

8. november 2020

 

Na svätej omši môže byť maximálne 6 osôb. Štyria členovia rodiny, na ktorej úmysel je sv. omša slávená, kňaz a pani kostolníčka. Vstup do kostola je možný len s negatívnym testom, prekrytými hornými dýchacími cestami, po aplikovaní dezinfekcie na ruky a s primeraným odstupom. Vďaka za pochopenie a ohľaduplnosť.   Kostol sa otvára 10 minút pred svätou omšou.

Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši.

 

Je možné nahlásiť si úmysly sv. omší v Diviackej Novej Vsi u pani kostolníčky na tel. čísle 0911 120 940. Ten kto si nahlási úmysel sv. omše, môže byť na tejto svätej omši prítomný.

Prítomní môžu byť štyria členovia rodiny!!!

 

1. november 2020

 

 

 

 

 

 

28. október 2020

 

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," uviedol pre TK KBS Peter Majcher.

Pohreb zosnulého biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule, uviedol hovorca Spišskej diecézy.

Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.

Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 
Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 
Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 

 

 

OZNAM

PRE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA RB.

Tajomstvá svätého ruženca sa nateraz nemenia.

Pokračujeme v modlitbe s rovnakým

tajomstvom od posledného stretnutia... Až po

uvoľnení nariadenia vlády bude oznámené

pokračovanie stretnutia členov a výmena

tajomstiev sv. ruženca RB.

Ďakujeme Ružencovej Pane Márii a sv. Dominikovi

za Božiu pomoc v zachovaní tejto

vzácnej modlitby z neba.

 

 

Pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb:

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Kňaz bude súkromne sláviť úmysly sv. omší, ktoré ste si nahlásili. O ich slávení budete informovaní prostredníctvom našej FB stránky a našej internetovej stránky. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

Dňa 24. októbra 2020 uplynie 5. rokov od smrti Jeho eminencie Jána Chryzostóma kardinála Korca (22.1.1924 - 24.10.2015). Našu diecézu spravoval v rokoch 1990 - 2005. Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.

 

 

 

Farský úrad v Diviakoch nad Nitricou oznamuje, že Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.
Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. "Hoci to nie je veľká zmena, predsa bude možné, aby na svätú omšu prišla aspoň rodinana ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená."
Pán farár  prosí,  aby z rodiny, za ktorú je sv. omša slávená, prišli iba štyria ľudia. Kostol bude otvorený 10. min. pred sv. omšou. Úmysly sv. omší budú slúžené každý deň tak, ako boli zapísané. Upravený čas sv. omší si prosím pozrite vo farských oznamoch.

 
Biskupi Slovenska udelili od 1. októbra 2020 veriacim dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách.
Pohreby sa budú vykonávať bez sv. omše, čiže iba pohrebné obrady na cintoríne. Počet účastníkov pohrebných obradov vonku nie je limitovaný, avšak treba dodržiavať dvojmetrový odstup a mať rúško. V kostole sa budú vykonávať svadobné a krstné obrady, pri zachovaní pravidla jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Krst je potrebné dohodnúť si telefonicky na Farskom úrade v Diviakoch nad Nitricou.
Sviatosť zmierenia bude pán farár vysluhovať individuálne na požiadanie. Treba si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom.

 

Budúcu sobotu o 18:00 začnú v našej farnosti v oboch kostoloch sväté misie, ktoré budú viesť pátri Redemptoristi. Sväté misie budú trvať celý týždeň od 17. do 25. októbra, pri zachovaní všetkých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúcich sa kostolov a  verejného zhromažďovania...  V sobotu o 18:00 bude sv. omša s platnosťou na nedeľu vo farskom aj filiálnom kostole. Počas svätých misií budú pridané sv. omše v oboch kostoloch, aby ste sa čím viacerí mohli na nich zúčastniť. Počet veriacich v kostoloch je obmedzený na 50. Využite prosím túto možnosť. ---Sväté misie sú u nás po 16 rokoch.---

Z usmernení biskupského úradu :
„Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom."  

29. august 2020

Lešenie sa pomaly demontuje, ale nie úplne. Zistilo sa, že medená strieška medzi vežami, ktorú takmer nie je vidieť, má prehnité trámy (na obrázku je označená červenou farbou). S výmenou tejto striešky sa pôvodne nepočítalo. Avšak je to nevyhnutné. Treba využiť túto chvíľu, keď máme lešenie pri veži a strecha nad vchodom, cez ktorú je lešenie ukotvené je už aj tak v dezolátnom stave, a bude sa musieť v budúcnosti celá vymeniť. Ak sa niekto pýta kedy, tak všetko je o financiách. Šindeľ na celom kostole (na vežiach, na lodi kostola a aj na ostatných prístavbách kostola) by sa dal bez problému vymeniť za jeden rok, ak by bolo dostatok financií. Najskôr je potrebné splatiť druhú vežu a striešku medzi vežami. Veľká vďaka všetkým, ktorí na toto krásne dielo prispejú. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť v prospech Božieho domu, ktorý stavali predkovia, a prvá písomná zmienka o ňom je už v roku 1232. Pán Boh odplať všetkým.

 

 

 

 

 

 

 

19. júl 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Am6WtUR8aY4

Vdp. kaplán Dalibor Vavro k 1. júlu 2020 mení svoje kaplánske miesto. Z farnosti Vráble prechádza do farnosti Močenok. V ďalšej službe mu želáme veľa úspechov a Božích milostí.