Poďakovanie

 Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

 Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

 Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

 

 

Duchovná príprava na príchod pápeža Františka.

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 15. do 21. augusta 2021.

 

Myšlienky pápeža Františka, 15. 8.

 

„Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka.“

(Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019)

 

Myšlienky pápeža Františka, 16. 8.

 

„Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť.“

(Komentár k evanjeliu z 11. 10. 2015)

 

Myšlienky pápeža Františka, 17. 8.

 

„Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, daruje všetko”.

(Homília z 28. 2. 2017)

 

Myšlienky pápeža Františka, 18. 8.

 

„Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od domýšľavosti, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.“

(Modlitba Anjel Pána 24. 9. 2017)

 

Myšlienky pápeža Františka, 19. 8.

 

„Aj ľuďom na pokraji, ba aj ľuďom spoločensky opovrhnutých a odvrhnutých: aj im Boh ponúka svoju štedrosť.“

(Modlitba Anjel Pána 12. 10. 2014)

 

Myšlienky pápeža Františka, 20. 8.

 

„Láska svätého opáta Bernarda k Panne Márii, ktorú nazýval „Hviezdou Morskou“,  nech inšpiruje  život každého kresťana: naučme sa vidieť a volať Máriu, aby sme nepodľahli pokušeniu  e vedeli žiť z ovocia milostí darovaným nám jej synom Ježišom“.

(Generálna audiencia 20. 8. 2018)

 

Myšlienky pápeža Františka, 21. 8.

 

“Podľa príkladu svätého pápeža Pia Desiateho vás pozývam kráčať v ústrety Ježišovi Kristovi cez počúvanie jeho Evanjelia a prostredníctvom konania dobrých skutkov.“

(Generálna audiencia, 21. augusta 2019).

 

 

 

 

 

 

Počas letných prázdnin (júl, august) bude vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou  namiesto nedeľnej svätej omše o 10:30 hod. bývať svätá omša v sobotu o 19:00 hod., ktorá je s platnosťou na nedeľu. Nedeľná svätá omša o 10:30 hod. NEBUDE!!!

 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.júna 2021.

 

V nedeľu 23.5. máme Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Táto slávnosť je vyvrcholením Veľkonočného obdobia. Slávi sa na päťdesiaty deň po Pánovom zmŕtvychvstaní. Pred alelujovým veršom budeme spievať sekvenciu /5 veršov piesne Duchu Svätý príď z  neba/ a na záver sa zjednotíme v recitovaní hymnu Veni, Creator. Ten, kto sa zúčastní spoločného recitovania tohto hymnu, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

 

25.4.2021

 

Včera sa v Skalke nad Váhom vo svätyni sv. Svorada a Benedikta konala slávnostná konsekrácia nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa.

 
Hlavným svätiteľom bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Nový nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo v závere slávnosti vyslovil tieto slová:

„Chcem dnes nanovo, aj ako biskup vyznať: Pane ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A tak moje heslo „Spoznali sme Božiu lásku“ vyjadruje celý môj život. Nielen to, čo som v ňom prijal, čo prijímam, ale aj to, čo chcem ako biskup s radosťou ohlasovať: Boh je láska! Milujme ho.“

V otvorenom priestore svätyne boli prítomní aj ďalší členovia slovenského biskupského zboru, kňazi, najbližší príbuzní biskupa Petra Beňa a skupiny veriacich z miest, kde v poslednej dobe pôsobil ako farár a dekan. Pozdravný list na slávnosť zaslal kardinál Jozef Tomko.

Po svätej omši požehnali v areáli Diecéznej svätyne svätého Andreja Svorada a Beňadika nový pamätník pri príležitosti 100. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka.

 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-04/novy-nitriansky-pomocny-biskup-peter-beno-prijal-svatenie-skalka.html

 

Vstal som z mŕtvych a som Otče stále s tebou, ALELUJA

 

 

 

 

 

 

7.3.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1.2021

 

Bratislava/Nitra 29. januára (TK KBS) Pápež František menoval nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár a rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol menovaný za titulárneho biskupa Amudarského.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

Životopis

Peter Beňo sa narodil 2. 9. 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou Bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Rodičom vďačí za ľudskú i kresťanskú výchovu.

Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci, a potom v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na Bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. 9. 1996.

Postupne pôsobil na viacerých miestach - ako kaplán v Púchove (1996 - 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997 - 2002), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povola
ní (2002-2008), asistent TI Nitra (2002 - 2004), asistent TI Nitra (2004 - 2008), farár v Soblahove (2008 - 2014), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014), ako rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika (2016), ako dekan Trenčianskeho dekanátu (2018).

Pápež František ho 29. januára 2021 vymenoval za nitrianskeho pomocného biskupa.
Plynule hovorí po nemecky a rusky.

 

Rozhovor s novým pomocným nitrianskym biskupom prinášajú Katolícke noviny. Kliknite na odkaz: https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/chcem-travit-viac-casu-medzi-ludmi-nez-v-kancelarii.xhtml

 

5.1.2021

 

Dnes vo veku 90 rokov zomrel Mons. ThDr. Ladislav Belás, zoborský opát, kanonik nitrianskej diecézy a správca diecéznej knižnice.

 

 

31.december 2020

 

Z rozhodnutia vlády SR

od 01.01.2021 je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť.

Verejné bohoslužby sú do odvolania pozastavené.

Z toho dôvodu ani v našej farnosti zajtra 01.01.2021 a v nasledujúce dni nebudú sväté omše pre verejnosť. 

 

 

Za týchto krásnych anjelov pred našim farským kostolom vďačíme pánovi Petrovi Pršovi

 

 

 

Práce na strieške farského kostola

 

 

22. november 2020

 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu (na slávnosť Krista Kráľa)

 

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:

Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.

Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. Amen  

 

Slávnosť Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI v roku 1925. V porovnaní s inými slávnosťami, ktoré  slávime je mladá.  Sv. otec ju zaviedol v čase, kedy králi a kráľovstvá strácali svoj význam a postupne ich nahrádzali republiky so svojimi vládami, premiérmi a prezidentmi.

Niekto by mohol povedať:   Nebol to akýsi návrat späť???! – Vyhlásiť sviatok Krista Kráľa v dobe takýchto zmien....???

Vôbec nie... Práve naopak. Pápež tým poukázal na skutočnosť, že len my ľudia podliehame móde.... Podliehame novým trendom.... Boh žiadnym trendom nepodlieha....

 

ON  BOL   JE A  VŽDY    BUDE   KRÁĽOM...

           Alfa a Omega...   Prvý a Posledný.... – Večný...


 

 

 

15.november 2020

 

 

OD PONDELKA OPÄŤ DO KOSTOLA NA SVÄTÚ OMŠU!

 

Od pondelka 16. novembra budeme môcť opäť sláviť bohoslužby takmer v plnom počte. Konzílium epidemiológov schválilo návrh otvoriť kostoly do 50% kapacity ich priestorov.

"V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto bude vydané veľmi dôrazné upozornenie pre všetkých kňazov a veriacich, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Dôležitá je však v každom prípade táto možnosť, aj keď obmedzenej účasti," uviedol v danej súvislosti hovorca

TK KBS

Martin Kramara.

 

 

8. november 2020

 

Na svätej omši môže byť maximálne 6 osôb. Štyria členovia rodiny, na ktorej úmysel je sv. omša slávená, kňaz a pani kostolníčka. Vstup do kostola je možný len s negatívnym testom, prekrytými hornými dýchacími cestami, po aplikovaní dezinfekcie na ruky a s primeraným odstupom. Vďaka za pochopenie a ohľaduplnosť.   Kostol sa otvára 10 minút pred svätou omšou.

Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši.

 

Je možné nahlásiť si úmysly sv. omší v Diviackej Novej Vsi u pani kostolníčky na tel. čísle 0911 120 940. Ten kto si nahlási úmysel sv. omše, môže byť na tejto svätej omši prítomný.

Prítomní môžu byť štyria členovia rodiny!!!

 

1. november 2020

 

 

 

 

 

 

28. október 2020

 

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," uviedol pre TK KBS Peter Majcher.

Pohreb zosnulého biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule, uviedol hovorca Spišskej diecézy.

Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.

Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 
Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 
Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Za administrátora ho zvolil Zbor konzultorov. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.


 

 

 

OZNAM

PRE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA RB.

Tajomstvá svätého ruženca sa nateraz nemenia.

Pokračujeme v modlitbe s rovnakým

tajomstvom od posledného stretnutia... Až po

uvoľnení nariadenia vlády bude oznámené

pokračovanie stretnutia členov a výmena

tajomstiev sv. ruženca RB.

Ďakujeme Ružencovej Pane Márii a sv. Dominikovi

za Božiu pomoc v zachovaní tejto

vzácnej modlitby z neba.

 

 

Pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb:

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Kňaz bude súkromne sláviť úmysly sv. omší, ktoré ste si nahlásili. O ich slávení budete informovaní prostredníctvom našej FB stránky a našej internetovej stránky. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

Dňa 24. októbra 2020 uplynie 5. rokov od smrti Jeho eminencie Jána Chryzostóma kardinála Korca (22.1.1924 - 24.10.2015). Našu diecézu spravoval v rokoch 1990 - 2005. Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.

 

 

 

Farský úrad v Diviakoch nad Nitricou oznamuje, že Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.
Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. "Hoci to nie je veľká zmena, predsa bude možné, aby na svätú omšu prišla aspoň rodinana ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená."
Pán farár  prosí,  aby z rodiny, za ktorú je sv. omša slávená, prišli iba štyria ľudia. Kostol bude otvorený 10. min. pred sv. omšou. Úmysly sv. omší budú slúžené každý deň tak, ako boli zapísané. Upravený čas sv. omší si prosím pozrite vo farských oznamoch.

 
Biskupi Slovenska udelili od 1. októbra 2020 veriacim dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách.
Pohreby sa budú vykonávať bez sv. omše, čiže iba pohrebné obrady na cintoríne. Počet účastníkov pohrebných obradov vonku nie je limitovaný, avšak treba dodržiavať dvojmetrový odstup a mať rúško. V kostole sa budú vykonávať svadobné a krstné obrady, pri zachovaní pravidla jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Krst je potrebné dohodnúť si telefonicky na Farskom úrade v Diviakoch nad Nitricou.
Sviatosť zmierenia bude pán farár vysluhovať individuálne na požiadanie. Treba si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom.

 

Budúcu sobotu o 18:00 začnú v našej farnosti v oboch kostoloch sväté misie, ktoré budú viesť pátri Redemptoristi. Sväté misie budú trvať celý týždeň od 17. do 25. októbra, pri zachovaní všetkých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúcich sa kostolov a  verejného zhromažďovania...  V sobotu o 18:00 bude sv. omša s platnosťou na nedeľu vo farskom aj filiálnom kostole. Počas svätých misií budú pridané sv. omše v oboch kostoloch, aby ste sa čím viacerí mohli na nich zúčastniť. Počet veriacich v kostoloch je obmedzený na 50. Využite prosím túto možnosť. ---Sväté misie sú u nás po 16 rokoch.---

Z usmernení biskupského úradu :
„Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom."  

29. august 2020

Lešenie sa pomaly demontuje, ale nie úplne. Zistilo sa, že medená strieška medzi vežami, ktorú takmer nie je vidieť, má prehnité trámy (na obrázku je označená červenou farbou). S výmenou tejto striešky sa pôvodne nepočítalo. Avšak je to nevyhnutné. Treba využiť túto chvíľu, keď máme lešenie pri veži a strecha nad vchodom, cez ktorú je lešenie ukotvené je už aj tak v dezolátnom stave, a bude sa musieť v budúcnosti celá vymeniť. Ak sa niekto pýta kedy, tak všetko je o financiách. Šindeľ na celom kostole (na vežiach, na lodi kostola a aj na ostatných prístavbách kostola) by sa dal bez problému vymeniť za jeden rok, ak by bolo dostatok financií. Najskôr je potrebné splatiť druhú vežu a striešku medzi vežami. Veľká vďaka všetkým, ktorí na toto krásne dielo prispejú. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť v prospech Božieho domu, ktorý stavali predkovia, a prvá písomná zmienka o ňom je už v roku 1232. Pán Boh odplať všetkým.

 

 

 

 

 

 

 

19. júl 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Am6WtUR8aY4

Vdp. kaplán Dalibor Vavro k 1. júlu 2020 mení svoje kaplánske miesto. Z farnosti Vráble prechádza do farnosti Močenok. V ďalšej službe mu želáme veľa úspechov a Božích milostí.